Yksityisyydensuoja
Logate Oy:n palveluja ja sähköisiä kanavia koskeva yksityisyydensuojakäytäntö

 

Tämä on Logate Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste. Laadittu 21.5.2018. Viimeisin muutos 20.8.2021.

Logate Oy suhtautuu vakavasti kaikkien verkkosivukävijöiden sekä kaikkien niiden henkilöiden yksityisyyden suojaan, jotka käyttävät yhtiön verkkosivuilla, sovelluksissa, sosiaalisen median alustoilla ja asiakaspalvelun kautta tarjottavia palveluja.

 

1. Rekisterinpitäjä

Logate Oy Sepänkatu 20  90100 Oulu, www.logate.fi puh 0207659990.

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Sakari Ranta, tietosuoja (at)logate.fi, 020 765 9990.

3. Rekisterin nimi

Logate sähköiset palvelut ja asiakasrekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on sopimus ja sen velvoitteiden suorittaminen, muu oikeutettu peruste tai henkilön suostumus. Tarkoituksena on
1)  tilaamisesi tuotteiden ja palveluiden toimittaminen,
2) sopimusten hallinta,
3) yhteydenpito asiakkaiden ja käyttäjien kanssa,
4) palveluiden kehittäminen,
5) muutosten hallinta ja palautteiden vastaan ottaminen,
6) Markkinointi tarkoitukset, mukaan lukien postitse, sähköpostitse ja tekstiviestinä/multimediaviestinä toteutettava markkinointi (jonka voit estää napsauttamalla jokaisessa viestissä ilmoittamaamme linkkiä),
7) kävijöiden analysointi ja ryhmittely heidän valintojensa, mieltymysten ja priorisointiensa perusteella eli profilointi,
8) maksujen käsitteleminen, käyttöoikeuksien varmistaminen sekä rikosten ehkäiseminen,
9) tilastointi,
10) sähköisten kanavien ja niiden alustojen ylläpitäminen, testaaminen ja kehittäminen.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin, eikä myöskään markkinointiin ilman asiakkaan suostumusta.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat asiakkaan henkilön nimi, puhelinnumero, osoitetiedot ja voimassa oleva sähköpostiosoite, tunnistautumistiedot, tuotteiden ja palveluiden käyttöä koskevat tiedot, osto- ja myyntihistoria sekä joidenkin palveluiden osalta kuvat ja sijaintitiedot. Tarvittaessa käsitellään myös henkilötunnusta ja maksukorttitietoja. Logate voi lisäksi kerätä teknistä tietoa laitteista, joilla palveluja käytetään kuten IP-tunniste, laitetunnus, verkkoselaimen tyyppi ja evästetiedot. Yrityksiltä laskuttaessamme tietosisältöön kuuluu myös asiakkaan y-tunnus sekä tilitiedot. Käsittelemme henkilötietoja vain siihen asti, kun tietojen käsittelytarkoitus sekä Logaten lailliset ja sopimukselliset velvoitteet on täyttynyt.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkailta mm www.lomakkeilla, lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palveluiden kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista joissa asiakas tai yritys haluaa luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille ilman rekisteröidyn suostumusta, ei myöskään EU.n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Logate ylläpitää korkeaa tietoturvallisuuden tasoa henkilötietojen käsittelyssä sekä ryhtyy asianmukaisiin teknisiin ja organisatorisiin turvallisuustoimenpiteisiin suojatakseen henkilötietoja asiattomalta pääsyltä, muuttamiselta, levittämiseltä tai hävittämiseltä.  Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.

Logate voi valtuuttaa yhteistyökumppaneita suorittamaan toimeksiantoja Logatelle, esimerkiksi IT-palveluiden ylläpitoon ja kehitykseen, maksuliikenteeseen , kuljetuksiin, markkinointiin, analysointiin, tilastointiin ja viestintään liittyviä palveuja. Osana näiden palvelujen suorittamisesta niin EU:n ja ETA:n sisällä kuin niiden ulkopuolella voi olla pääsy henkilötietoihin. Yhteistyökumppaneiden kanssa, jotka käsittelevät henkilötietoja,  henkilötietojen korkea suojaustaso sovitaan sopimuksella.

Logate voi luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille kuten poliisille tai muulle viranomaiselle, jos kyse on rikoksen selvittämisestä tai jos olemme muuten velvoitettuja luovuttamaan kyseiset tiedot lain tai viranomaispäätöksen perusteella.

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Kun rekisteritietoja säilytetään internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti vain niiden työntekijöiden toimesta joiden työnkuvaan se kuuluu. Työntekijöillä on vaitiolosopimus joka koskee myös asiakkaan tietoturvaa, tämä on mainittu työsopimuksessa.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse os : tietosuoja (at)logate.fi rekisterin pitäjälle. Rekisterin pitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä voi korjata tietoja myös oma-aloitteisesti. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa. ( pääsääntöisesti kuukauden kuluessa)

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyllä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle tietosuoja(at)logate.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Evästekäytäntö

Mitä evästeet ovat?

Eväste on dataa, jonka web-palvelin tallentaa käyttäjän laitteelle. Selain lähettää tiedon takaisin kyseiselle palvelimelle joka pyynnön yhteydessä.
Lue lisää: wikipedia

Käyttämämme evästeet

Käytämme sivuston analysoinnissa Google Analytics –palvelua. Google Analytics on ilmainen verkkosivujen kävijäseurantaan tarkoitettu tietokoneohjelma, jota käytetään WWW-selaimen välityksellä. Kävijöistä kerätyt tiedot tallennetaan Googlen palvelimelle, josta niistä koottuja tilastoja voidaan tutkia Analytics-ohjelmaan kirjautumalla.
Lue lisää: Google Analytics

Mihin käytämme evästeitä

Evästeidän käytöllä pyrimme kehittämään palveluitamme.

Evästeiden poistaminen

Voit halutessasi estää evästeiden käytön tai poistaa selaimeesi tallennetut evästeet.
Lue lisää: ChromeWindows ExplorerFirefoxSafari

Seloste puhetallenteiden käsittelystä

Logate saattaa tallentaa asiakaspalveluun soittavan henkilön ja Logaten asiakaspalvelun välisen puhelun. Puhelu tallennetaan osapuolten oikeuksien tai oikeusturvan varmistamiseksi. Puhelutallenteita voidaan hyödyntää henkilöstön koulutuksessa ja palvelun kehittämisessä.

Rekisteriin tallentuu puhelun aika, puhelun kesto, puhelinnumero sekä ääni tallenne keskustelusta.

Tietoja ei luovuteta kolmansille tahoille eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Rikosepäilytapauksissa tietoja voidaan luovuttaa poliisille. Tallenteet tuhotaan automaattisesti niiden käyttötarpeen päätyttyä.

Tietoja suojataan asianmukaisin teknisin ja organisatorisin turvallisuustoimenpitein muuttamiselta, levittämiseltä, hävittämiseltä sekä luvattomalta pääsyltä tietoihin.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot: Logate Oy, Sepänkatu 20, 90100 OULU tai tietosuoja@nulllogate.fi.

Seloste tallentavan kameravalvontajärjestelmätallenteiden käsittelystä

Rekisterinpitäjän yhteystiedot: Logate Oy, Sepänkatu 20, 90100 OULU tai tietosuoja@nulllogate.fi

Tallentavan kameravalvonnan tarkoituksena on

  • henkilöstön ja vierailijoiden turvallisuuden varmistaminen Logaten tiloissa ja piha-alueilla
  • omaisuuden suojaaminen ja omaisuuteen kohdistuvien rikosten ennaltaehkäisy ja selvittäminen
  • tuotantoprosessien asianmukaisuuden ja laadun varmistaminen sekä oikeusturvan varmistaminen
  • kehittäminen sekä työturvallisuusuhkien ennalta ehkäisy ja selvittäminen

Aineistoa syntyy kameravalvonnan piiriin kuuluvissa Logaten tiloissa ja kiinteistöjen piha-alueilla. Rekisteröityjen ryhmään voivat kuulua Logaten työntekijät ja/tai vuokratyöntekijät kuten konsultit, alihankkijat, vierailijat  sekä yritys- ja yksityisasiakkaat.

Logate saattaa tallentaa asiakaspalveluun soittavan henkilön ja Logaten asiakaspalvelun välisen puhelun. Puhelu tallennetaan osapuolten oikeuksien tai oikeusturvan varmistamiseksi. Puhelutallenteita voidaan hyödyntää henkilöstön koulutuksessa ja palvelun kehittämisessä.

Tietoja ei luovuteta kolmansille tahoille eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Rikosepäilytapauksissa tietoja voidaan luovuttaa poliisille. Tallenteet tuhotaan automaattisesti niiden käyttötarpeen päätyttyä.

Tietoja suojataan asianmukaisin teknisin ja organisatorisin turvallisuustoimenpitein muuttamiselta, levittämiseltä, hävittämiseltä sekä luvattomalta pääsyltä tietoihin.